Školenie prvej pomoci

CHCEM NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

Sme ako jedna z mála spoločností na Slovensku držiteľom rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci. Kurzy sú určené pre zamestnancov, školy, ako aj širokú verejnosť. Naši odborní inštruktori prvej pomoci  modernými učebnými pomôckami vyškolili viac ako 3000 zamestnancov.

Školenie prvej pomociSme ako jedna z mála spoločností na Slovensku, ktorá je držiteľom rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci. Kurzy sú určené pre zamestnancov, školy, ako aj širokú verejnosť. Naši odborní inštruktori prvej pomoci modernými učebnými pomôckami vyškolili viac ako 3000 zamestnancov.

Je prirodzenou a morálnou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možností poskytol prvú pomoc každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie. Prvá pomoc sa musí poskytovať pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurzy prvej pomoci sú určené pre zamestnancov, školy, širokú odbornú verejnosť a pod.

PRVÁ POMOC

Kurzy sú zamerané na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie najmä pri život ohrozujúcich úrazových a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách. Súčasťou výučby je aj prevencia uvedených situácií s dôrazom na praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie s počítačovým vyhodnotením, praktický nácvik Heimlichovho manévru (uvoľnenie cudzieho telesa z dýchacích ciest) na cvičnom modeli, nácvik ošetrení traumatických poranení na cvičnom modeli a nácvik požívania defibrilátora.

Odborným garantom kvality kurzov sú inštruktori prvej pomoci s platnými potvrdeniami o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci.

Dĺžka trvania kurzu je 8 hodín (3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktická časť).

Po úspešnom absolvovaní kurzu (skúške), každý účastník obdrží “Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci”.

Kurzy prvej pomoci zabezpečíme vo všetkých regiónoch Slovenska aj priamo u zamestnávateľa alebo v našich priestoroch na ul. Partizánska cesta č. 67, Banská Bystrica.

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV V OBLASTI PRVEJ POMOCI

Teoretické vedomosti

 • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci, bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci
 • zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktivizovanie záchranného systému
 • základné život zachraňujúce úkony
 • poruchy vedomia, bezvedomie
 • poruchy dýchania, dusenie sa
 • záchvatové stavy – febrilné kŕče, epilepsia
 • krvácanie z rán, šok
 • zlomeniny, poranenia kĺbov, popáleniny
 • neúrazové náhle príhody, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda

Praktické zručnosti

 • zhodnotiť situáciu so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, vesta, použitie výstražného trojuholníka.
 • zistiť príznaky ochorenia, alebo úrazu.
 • praktický výcvik – základná neodkladná podpora životných funkcií, oživovanie.
 • poskytnúť prvú pomoc pri poruchách vedomia.
 • poruchy dýchania, dusenie sa a prvá pomoc, kŕčové stavy a prvá pomoc.
 • krvácanie z rán, šok, zlomeniny a poranenia kĺbov – prvá pomoc, lekárnička, obväzová technika.
 • neúrazové náhle príhody, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda.
 • aktivácia systému záchrannej zdravotnej služby.
 • poskytnúť prvú pomoc a psychologickú podporu postihnutému, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, masáž srdca, zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha.
 • odovzdávanie postihnutého pracovníkom záchranného systému.