Audit systému pre malé a stredné podniky

AUDIT systému diagnostika

  • aktuálneho stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v platnom znení
  • aktuálneho stavu ochrany pred požiarmi zákona v zmysle NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

AUDIT systému návrh opatrení

  • na zlepšenie (prípadne zavedenie) systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v platnom znení podľa výsledkov diagnostiky aktuálneho stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • na zlepšenie (prípadne zavedenie) systému ochrany pred požiarmi zákona v zmysle NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii podľa výsledkov diagnostiky aktuálneho stavu ochrany pred požiarmi