Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Autorizovaný bezpečnostný technik:

Posudzuje

 • úrazové a havarijné riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov z hľadiska fyzikálnych, chemických, biologických a psychologických nebezpečenstiev
 • príčiny pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a havárií, chorôb z povolania

Zabezpečuje (prípadne koordinuje) s príslušnými útvarmi klienta

 • vypracovanie plánu oboznamovania a informovania zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a preventívnych lekárskych prehliadok
 • vypracovanie zoznamu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vrátane špecifikácie konkrétnych druhov ochranných prostriedkov poskytovaných pri jednotlivých prácach
 • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vypracovanie záznamov a správ o pracovných úrazoch, prevádzkových nehodách a haváriách
 • vypracovanie rozborov úrazov, prevádzkových nehôd a havárií, chorôb z povolania
 • vyhodnotenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
 • vykonávanie previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých pracoviskách a zariadeniach mandanta v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo interných pravidlách a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spolupracuje

 • so zástupcami zamestnancov
 • so štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce, s orgánmi na ochranu zdravia
 • s príslušnými útvarmi klienta pri
  • oboznamovaní, informovaní a overovaní vedomostí z predpisov  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov
  • vypracovávaní zoznamu rizikových prác a pracovísk
  • vypracovávaní návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného prostredia a pracovných priestorov z hľadiska bezpečnosti práce, technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok
  • odstraňovaní zistených nedostatkov z previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Kontroluje

 • pracoviská, stroje, zariadenia náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizáciu práce, aby neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci
 • dodržiavanie ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce, technických zariadení a ustanovení pracovných podmienok, platných bezpečnostných a hygienických predpisov, príkazov a pokynov a oboznámenosť zamestnancov s nimi
 • stav pracovného prostredia, strojov a zariadení klienta
 • dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri používaní a manipulácii s horľavinami, žieravinami, jedmi a výbušninami
 • používanie ochranných zariadení a osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • vykonávanie vstupných a pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok ustanovených osobitnými predpismi
 • vykonávanie a platnosť predpísaných odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných technických zariadení
 • či klient vedie predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu technických zariadení, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach
 • či sú poverení obsluhou technických zariadení len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené
 • či sú poverení prácami pri montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach iba odborne spôsobilí zamestnanci
 • či klient zabezpečuje, aby zaškoľovaní zamestnanci vykonávali na technických zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich odborným vedomostiam, vždy pod vedením určeného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou zodpovedajúcou charakteru činnosti
 • či v dohode medzi zamestnávateľmi, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, je určený rozsah zodpovednosti na vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na tomto pracovisku

Vykonáva

 • vstupné a pravidelné oboznamovanie a informovanie zamestnancov z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • odbornú metodickú činnosť pre mandanta, ako i vedúcich zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Metodicky usmerňuje

 • vedúcich a ostatných zamestnancov k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov.

Predkladá klientovi

 • informácie o stave a vývoji bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
 • návrhy na riešenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • podnety na riešenie stavu problémov týkajúcich sa znižovania pracovnej úrazovosti a vylepšovania pracovného prostredia