BOZP a OPP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  • v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonáva pre klientov funkciu autorizovaného bezpečnostného technika (bezpečnostnotechnické služby)

Ochrana pred požiarmi

  • v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany

AUDIT systému pre malé a stredné firmy

  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ochrany pred požiarmi