Novinky

Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci.
Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.
Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu zaradenú v triede 1b až 4, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním, ak sú splnené podmienky na úpravu času práce, alebo ak sa predpokladá takáto úprava času práce, alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.
Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín stratených potením a dýchaním.

Pitný režim pri záťaži chladom pomáha udržiavať teplotu vnútorného prostredia organizmu.
Zamestnávateľ poskytuje pri záťaži chladom zamestnancovi na svoje náklady nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä pri dlhodobej práci na vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota 4 °C a nižšia, alebo vonkajšom pracovisku, ak je priemerná korigovaná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny 4 °C a nižšia.
Zamestnávateľ zabezpečuje pri teplote prostredia 4 °C a nižšej, najmenej pol litra teplého nápoja počas pracovnej zmeny.

 

Pre navrhnutie pitného režimu pre Vaše pracovisko, posúdenie rizika záťaže teplom alebo chladom, zaradenie činností do kategórií prác, vypracovanie prevádzkového poriadku, alebo jeho aktualizovanie podľa platnej legislatívy nás môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo cez kontaktný formulár.

 

Zdroj: Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 

Titulný obrázok: upravený z originálu Yusuf C flickr.com (creative commons)

Zdieľajte článok