Ochrana osobných údajov

CHCEM PONUKU NA PZS

Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov účastníkov a užívateľov (fyzických osôb) sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prostredníctvom našich webových stránok www.pzsbb.sk môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli cez kontaktný formulár. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka a následne sú nezvratne vymazané.

  Vaše osobné údaje sa nachádzajú na serveroch umiestnených v sídle našej spoločnosti a/alebo v hostingovom centre, ktoré sa nachádza v Slovenskej krajine.

 2. Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:
  – e-mailom na adresu asistent@pzsbb.sk
  – poštou na adresu: PZS, s.r.o., Partizánska cesta 1087/67, 974 01 Banská Bystrica

  Účastník a užívateľ (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od PZS, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
  – účele spracúvania osobných údajov,
  – kategórii spracúvaných osobných údajov,
  – identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  – dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  – práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  – práve podať návrh na začatie konania,
  – zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  – existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

  Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:
  – podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom,
  – poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom).

  Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

  Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 3. V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer- DPO), ktorej adresa je dpo@pzsbb.sk alebo písomne na adresu: PZS, s.r.o., Partizánska cesta 1087/67, 974 01 Banská Bystrica. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

  Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam.