Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany:

Vykonáva

 • preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch a priestoroch klienta
 • odbornú prípravu protipožiarnych hliadok a školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Určuje

 • miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách
 • požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb

Vypracováva, vedie a udržiava

 • Dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a stavieb

Pripravuje, organizuje a vyhodnocuje

 • cvičný požiarny poplach

Zabezpečuje

 • Podpisovanie hlavnej požiarnej knihy konateľom spoločnosti najmenej raz za tri mesiace

Organizuje a kontroluje

 • plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov ochrany pred požiarmi na pracoviskách klienta

Predkladá klientovi

 • správy o plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a odstraňovaní nedostatkov
 • správy o stave ochrany pred požiarmi v spoločnosti
 • návrhy príslušných opatrení