Ponuka služieb

CHCEM NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

PONUKA SLUŽIEB

Ponúkame komplexnú paletu služieb na účely plnenia povinností právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov uvedených v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Posudková činnosť

 • zdravotno-hygienický audit pracovísk
 • kategorizácia pracovných činností (zaradenie zamestnancov do kategórii prác)
 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci

Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre rizikové faktory:

 • fyzická záťaž
 • psychická pracovná záťaž
 • pevné aerosóly
 • hluk
 • vibrácie
 • chemické faktory
 • karcinogénne a mutagénne faktory
 • ionizujúce žiarenie
 • elektromagnetické žiarenie
 • optické žiarenie: ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, lasery
 • biologické faktory
 • záťaž teplom a chladom

Objektivizácie (meranie) rizikových faktorov (hluk, prach, chemické faktory vibrácie …)

 • určenie meracích miest na objektivizáciu (meranie) faktorov pracovného prostredia
 • zabezpečenie objektivizácie (merania) faktorov pracovného prostredia
 • vypracovanie návrhu na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
 • vypracovanie návrhov na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
 • stanovenie množstva vylúčeného potu
 • hodnotenie efektívnosti a správneho nastavenia pitného režimu

Prevencia

 • návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika
 • podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia

Poradenská činnosť

Poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri:

 • plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
 • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
 • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii

Vzdelávacia činnosť

 • organizovanie vzdelávania zamestnancov na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci

Výkon lekárskych prehliadok

 • určenie náplne lekárskych preventívnych prehliadok individuálne pre každého zamestnanca
 • stanovenie periodicity výkonu lekárskych preventívnych prehliadok
 • sledovanie termínov vykonávania lekárskych prehliadok, vrátane zasielania upozornení a vyplnených tlačív
 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu

Vypracovanie prevádzkového poriadku:

 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb – kúpele, wellness)
 • telovýchovno-športové zariadenie (telocvičňa, fitnescentrum, plaváreň, zimný štadión
 • prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia (ambulancia všeobecného lekára, ambulancia, ambulancia špecialistu …)
 • prevádzkový poriadok pre dopravnú zdravotnú službu

Všetky uvedené služby Vám vieme zabezpečiť aj bez zmluvného vzťahu, prostredníctvom objednávky.

Naše služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku

Zdieľajte článok