Novinky

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019.

O praktickom uplatnení predmetného ustanovenia v aplikačnej praxi zamestnávateľmi, teda o konkrétnom spôsobe elektronického oznamovania údajov v januári 2019, budú všetky orgány verejného zdravotníctva v SR (§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.) informovať na svojich internetových stránkach.

Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie a jeho rozsah sú určené zákonom v § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.:
a)    názov pracoviska,
b)   názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
c)    počet zamestnancov pracoviska.

Z uvedeného vyplýva, že elektronické oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie bude vyžadovať od zamestnávateľov iba také údaje, ktoré už majú zákonnú povinnosť evidovať a nebude vyžadovať od zamestnávateľov ďalšie prílohy. Taktiež je potrebné uviesť, že sa nejedná o elektronickú registráciu kategórií 2 – 4 a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre všetkých zamestnancov, ale iba tam, kde to určuje § 30e zákona č. 355/2007 Z. z.

Informácie, ktoré z emailovej adresy info@mg-service.sk tieto dni zaslala možno aj Vám odosielateľ menom Peter Cigáň podpísaný ako konateľ spoločnosti MG PZS, s.r.o., spolu so zoznamom dokumentácie, ktorú budete podľa neho na “úspešnú a bezproblémovú registráciu na portáli ÚVZ” potrebovať ako silno zavádzajúci.

Podľa informácie Úradu verejného zdravotníctva je potrebné vziať na vedomie, že kým nie je zverejnené elektronické tlačivo a usmernenie na oznamovanie na stránkach úradov verejného zdravotníctva, zamestnávatelia neoznamujú údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie inou formou.

O spôsobe zasielania oznámenia budeme všetkých našich klientov včas informovať.

Zdroj: www.uvzsr.sk

Zdieľajte článok