Pracovná zdravotná služba

CHCEM NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých svojich zamestnancov.

Nedodržanie tejto povinnosti je považované za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci, za čo príslušný orgán verejného zdravotníctva (RÚVZ) uloží pokutu od 150 eur do 20 000 eur.Pracovná zdravotná služba graf

ČO JE PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Pracovná zdravotná služba je systém preventívneho prístupu k výskytom chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zachovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

Poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Z ČOHO VYPLÝVA POVINNOSŤ

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov.

KOHO SA TO TÝKA

K doterajšej povinnosti zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov III. a IV. rizikovej kategórie pribudla opäť povinnosť pre všetkých zamestnancov, a to aj pre I. a II. kategóriu – teda pre všetkých zamestnancov bez výnimky.

Splnenie tejto požiadavky Vám zabezpečíme vykonaním komplexného zdravotno-hygienického auditu.

Cena za dohodnuté služby je pre každého klienta vždy individuálna. Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky prosíme vyplňte náš kontaktný formulár.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku