Novinky

Klasifikácia a označenie chemických látok a zmesí podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (GHS)

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí (GHS) je systém Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov a prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov. Systém by mal zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Označenie Poznámka

ghs01GHS01 – výbušné látky

–          samovoľne reagujúce látky organických peroxidov, ktoré môžu pri zahriatí spôsobiť výbuch

ghs02GHS02 – horľavé látky

–          samovoľne sa zahrievajúce sa látky a zmesi

–          samozápalné kvapaliny a tuhé látky, ktoré sa pri kontakte so vzduchom môžu vznietiť

–          látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

–          samovoľne reagujúce látky alebo organické peroxidy, ktoré pri zahriatí môžu spôsobiť požiar

ghs03GHS03 – oxidačné látky

–          oxidujúce plyny, tuhé látky a kvapaliny, ktoré môžu spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru a výbuchu

ghs04 GHS04 – plyny pod tlakom

–          plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť

–          obsahuje schladený plyn, môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia

–          rozpustené plyny

ghs05GHS05- korozívne a žieravé látky

–          žieravina, ktorá môže spôsobiť vážne poleptanie kože a poškodenie očí

–          korozívna pre kovy

ghs06GHS06 – toxické látky

–          akútne toxická látka alebo zmes

ghs07GHS07 – dráždivé látky

Označenie sa vzťahuje jedno alebo viaceré z týchto varovaní:

–          je akútne škodlivá

–          spôsobuje kožnú senzibilizáciu,

–          dráždi kožu a oči

–          dráždi dýchacie orgány

–          má narkotické účinky, spôsobuje ospalosť alebo závraty

–          je nebezpečná pre ozónovú vrstvu

ghs08GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Látka ,alebo zmes s týmto piktogramom ,má

jeden, alebo viacero z týchto účinkov:

–          je karcinogénna

–          ovplyvňuje plodnosť a plod v tele matky

–          spôsobuje mutácie

–          je respiračným senzibilizátorom, pri vdýchnutí môže spôsobiť alergiu, astmu, alebo problémy s dýchaním

–          je toxická pre konkrétne orgány predstavuje aspiračné nebezpečenstvo, po požití alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľná

ghs09GHS09 – látky nebezpečné pre životné prostredie

–          nebezpečná pre životné prostredie

–          spôsobuje vodnú toxicitu

 

 

Zdieľajte článok