Novinky

V chladnom období roka, pri prácach vo vonkajšom prostredí, alebo na pracoviskách, kde je chlad udržiavaný z technologických dôvodov je povinnosťou zamestnávateľa ochrana zamestnancov pred chladom.

Podľa § 37 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie rizika záťaže chladom pri práci a zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
V prípade že tak neurobí dopustí sa fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci za čo mu príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 2000 eur do 50 000 eur.

Záťaž chladom je tepelná záťaž zamestnanca, ku ktorej dochádza pri prekročení minimálnej hodnoty prípustnej operatívnej teploty pre daný druh práce.
Operatívna teplota je jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by medzi človekom a pracovným prostredím nastala výmena rovnakého množstva tepla prúdením a sálaním ako v skutočnom nehomogénnom prostredí. Pri menšej rýchlosti prúdenia vzduchu ako 0,2 m.s-1 alebo pri menšom rozdiele medzi teplotou vzduchu a strednou teplotou sálania ako 4 °C sa vyjadruje približne ako aritmetický priemer súčtu teploty vzduchu a strednej teploty sálania. Teda operatívna teplota nie je rovnaká ako je teplota vzduchu.

Chladné obdobie roka nazývame obdobie kedy priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C. Mimoriadne chladný deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu nižšiu ako -15 °C.

Pri práci vykonávanej na vnútornom pracovisku sa záťaž chladom hodnotí podľa operatívnej teploty. Pri práci vykonávanej na vonkajšom pracovisku sa záťaž chladom hodnotí podľa teploty vzduchu korigovanej podľa rýchlosti prúdenia vzduchu.
Pre operatívne vykonávanie preventívnych opatrení počas mimoriadne chladných dní, pri ktorých je predpoklad záťaže chladom, možno použiť údaje získané zo spravodajstva špecializovanej organizácie vykonávajúcej štátnu hydrologickú službu a štátnu meteorologickú službu, alebo orientačným meraním.

Ak teplota prostredia klesne pod 10 °C, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi ochranný pracovný odev s takými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré zabezpečia tepelne neutrálne podmienky a pracovnú obuv chrániacu pred chladom
Ak rýchlosť prúdenia vzduchu prekračuje 1,8 m.s-1 (napr. pri práce na otvorených priestranstvách), tepelnoizolačné vlastnosti odevu majú splniť uvedené podmienky v závislosti od teploty vzduchu korigovanej podľa rýchlosti prúdenia vzduchu na pracovnom mieste.
Ak pri dlhodobej práci vykonávanej na pracovisku s teplotou prostredia 10 °C a nižšou nepostačujú tepelnoizolačné vlastnosti ochranného odevu na zabezpečenie tepelne neutrálnych podmienok, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ohrievareň a umožniť zamestnancovi bezpečnostnú prestávku v práci v ohrievarni a v odôvodnených prípadoch vykonať aj ďalšie opatrenia na zníženie záťaže chladom.

Ak teplota prostredia klesne pod 4 °C, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi aj ochranné rukavice chrániace pred chladom.
Ak zamestnanec vykonáva prácu v trvaní dvoch hodín a viac na pracovisku s teplotou prostredia 4 °C a nižšou, zamestnávateľ zabezpečí ohrievareň a umožní zamestnancovi bezpečnostnú prestávku v práci spojenú s odpočinkom v ohrievarni. Pri dlhodobej práci na pracovisku s teplotou prostredia 4 °C a nižšou zabezpečí ohrievareň s možnosťou ohrievania rúk.

Ohrievareň je samostatná miestnosť, časť vnútorného priestoru alebo iné vhodné zariadenie vykurované aspoň na teplotu vzduchu 22 °C, vybavené sedacím nábytkom, stolmi a vešiakmi na pracovný a ochranný odev; v odôvodnených prípadoch aj zariadením alebo priestorom na údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov a vybavením na ohrievanie rúk.
Ohrievareň sa spravidla nezabezpečuje pre dlhodobú prácu pri teplote prostredia vyššej ako 10 °C spojenú s manipuláciou s materiálom vyžadujúcim priamy kontakt tepelne nechránenej pokožky, ktorého teplota je 10 °C a nižšia. Zamestnávateľ zabezpečí počas takejto pracovnej zmeny možnosť ohrievania rúk.

Pre zamestnanca, ktorý vykonáva práce na vonkajšom pracovisku s častou zmenou miesta činnosti, nie je potrebné zabezpečovať ohrieváreň, ak zamestnávateľ ohriatie zamestnanca zabezpečí iným spôsobom.

Zamestnávateľ je povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievarni najmenej desať minút, pričom jeden časový úsek nepretržitej práce pri teplote prostredia
od 10 °C do 4 °C neprekročí tri hodiny,
od 4 °C do -10 °C neprekročí dve hodiny,
od – 10 °C do -20 °C neprekročí 60 minút,
od – 20 °C do -30 °C neprekročí 30 minút.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanec s nechránenou pokožkou nevykonával prácu na pracovisku s teplotou vzduchu korigovanou podľa rýchlosti prúdenia vzduchu nižšou ako -30 °C okrem naliehavých opráv a havarijných situácií alebo iných mimoriadnych situácií.

Súčasťou opatrení na ochranu zdravia pri záťaži chladom je aj zabezpečenie pitného režimu.

Pre posúdenie rizika záťaže chladom, zaradenie činností do kategórii prác, vypracovanie prevádzkového poriadku, alebo jeho aktualizovanie podľa aktuálne platnej legislatívy nás môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo cez kontaktný formulár.

Zdroj: Vyhláška MZSR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 

Titulný obrázok: flickr.com (creative commons)

Zdieľajte článok