Novinky

Elektromagnetické polia môžu na pracovisku vyvolávať rôzne priame alebo nepriame účinky. Priame účinky môžu byť  svojou povahou tepelné alebo netepelné. Účinky vyplývajú zo vzájomného pôsobenia elektromagnetických polí s telom. Nepriame účinky vyplývajú z prítomnosti predmetu v poli, čoho výsledkom je ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia.

Typ účinku elektromagnetických polí na ľudí závisí najmä od frekvencie a intenzity. V určitých situáciách môžu byť dôležité aj ďalšie faktory, ako napríklad tvar vlny. Niektoré elektromagnetické polia stimulujú zmyslové orgány, nervy a svaly, iné spôsobujú prehriatie. Dôležité je, že všetky tieto účinky vykazujú prah, pod ktorým neexistuje zdravotné riziko a vystavenia pod týmto prahom nie sú nijako kumulatívne. Účinky vystavenia sú prechodné s obmedzením na trvanie vystavenia a po ukončení vystavenia pominú, alebo sa znížia. To znamená, že po ukončení vystavenia neexistuje ďalšie zdravotné riziko.

Zdravotné účinky a riziká elektromagnetických polí

Priame účinky
Priame účinky sú zmeny, ku ktorým dochádza u osoby následkom vystavenia elektromagnetickému poľu. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach sú zohľadnené len dobre preskúmané účinky, ktoré vychádzajú zo známych mechanizmov. Rozlišuje sa v nej medzi zmyslovými účinkami a zdravotnými účinkami, ktoré sa považujú za závažnejšie.

K priamym účinkom patria:
• závrat a nevoľnosť následkom statických magnetických polí (bežne sa spájajú s pohybom, môžu sa však vyskytnúť aj v pokoji);
• účinky na zmyslové orgány, nervy a svaly vyplývajúce z nízkofrekvenčných polí (do 100 kHz);
• prehriatie celého tela alebo jeho častí vo vysokofrekvenčných poliach (10 MHz a vyššie); nad niekoľko GHz sa prehriatie v stúpajúcej miere obmedzuje na povrch tela;
• účinky na nervy, svaly a prehriatie vyplývajúce zo stredných frekvencií (100 kHz – 10 MHz).

Nepriame účinky
Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v dôsledku prítomnosti predmetov v poli, čoho výsledkom je ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia. Do rozsahu pôsobnosti smernice o EMP nepatrí kontakt s vodičom pod prúdom.

K nepriamym účinkom patria:
• interferencia s elektronickými zdravotníckymi zariadeniami a inými prístrojmi;
• interferencia s aktívnymi implantovanými zdravotníckymi pomôckami, alebo zariadeniami, ako napríklad kardiostimulátory, alebo defibrilátory;
• interferencia so zdravotníckymi pomôckami na tele, ako sú inzulínové pumpy;
• interferencia s pasívnymi implantátmi (umelé kĺby, klince, drôty alebo platničky z kovu);
• vplyv na šrapnely, piercingy, tetovanie a iné prvky „body art“;
• riziko vymrštenia neupevnených feromagnetických objektov v statických magnetických poliach;
• neúmyselná iniciácia detonátorov;
• požiare a explózie v dôsledku zapálenia horľavých alebo výbušných materiálov;
• elektrický šok alebo popáleniny kontaktným prúdom, ak sa osoba dotkne vodivého objektu v elektromagnetickom poli, pričom jeden z nich je uzemnený a druhý nie.

 

Pre vykonanie komplexného posúdenia rizika vplyvu elektromagnetických polí na vašom pracovisku nás môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo cez kontaktný formulár.

 

Elektromagnetické spektrum
Elektromagnetické spektrum

 

Zdroje:
Nezáväzná príručka osvedčených postupov pri vykonávaní smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach
NV SR č. 209/2016 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Obrázky upravené z originálu
commons.wikimedia.org
Windell Oskay  Creative Commons 2.0

 

Zdieľajte článok